ناپیوسته

عناوین رشته های کاردانی ناپیوسته

 

ادبیات فارسی 
آموزش  ابتدایی 
آموزش دینی عربی 
آموزش زبان انگلیسی
آموزش و پرورش ابتدایی
برق و قدرت
تربیت بدنی 
تربیت بدنی و علوم ورزشی
تکنولوژی تولیدات گیاهی 
حسابداری 
دینی و عربی
ریاضی 
صنایع شیمیایی 
علمی کاربردی برق وقدرت
علمی کاربردی تولیدوبهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر 
علوم تجربی 
کاربرد کامپیوتر
کاردان فنی برق و الکترونیک 
کاردان فنی عمران 
کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان
کاردان فنی عمران - نقشه برداری 
کاردان فنی مکانیک - صنایع اتومبیل 
کاردان فنی مکانیک - ماشین افزار 
گرافیک 
مدیریت بازرگانی 
معماری 
مهندسی عمران - سازه
نقشه کشی معماری