کارشناسی ارشد

عناوین رشته های کارشناسی ارشد

 

الکترونیک
تربیت بدنی و علوم ورزشی
حسابداری 
زبان و ادبیات عرب
زبان و ادبیات فارسی
زمین شناسی 
زیست شناسی - علوم گیاهی 
علوم تربیتی  - مدیریت آموزشی
فیزیولوژی ورزشی 
مدیریت ورزشی 
مهندسی برق 
مهندسی برق الکترونیک 
مهندسی عمران
مهندسی کشاورزی