مدیر دانشجویی

دکتر غلامرضا زند

مدیر دانشجویی واحد

 

مدیریت امور دانشجویی یکی از مدیریت های زیر مجموعه حوزه معاونت دانشجویی واحد می باشد که وظیفه برنامه ریزی، نظارت و پیگیری امور معیشتی و رفاهی دانشجویان را بر عهده دارد. احترام به شخصیت دانشجویان و تکریم انسانی آنها، اهمیت دادن به ویژگی های قومی، فرهنگی، فردی و شخصیتی، ایجاد تعامل و تشریک مساعی با دانشجویان در رفع مشکلات رفاهی و معیشتی همواره در سرلوحه فعالیت های این مدیریت قرار دارد.

 

شرح وظایف مدیریت دانشجویی


1. برنامه ریزی در خصوص مسائل رفاهی، خوابگاهی و امور تغذیه دانشجویان.

2. اجرای دقیق قوانین، آئین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی.

3. اعطای تسهیلات رفاهی و امکانات کمک آموزشی مصوب به دانشجویان واجد شرایط.

4. انعقاد قراردادهای بیمه خدمات درمانی و بیمه حوادث دانشجویان.

5. پذیرش، ثبت نام و اسکان دانشجویان واجد شرایط در خوابگاههای دانشجویی.

6. صدور معرفی نامه و کارت ورود به خوابگاهها برای دانشجویان متقاضی خوابگاه.

7. مشارکت در اجرای برنامه های فرهنگی، ورزشی و فعالیتهای فوق برنامه در خوابگاههای دانشجویی.

8. تهیه و تنظیم برنامه های غذای هفتگی،‌ماهانه و فصلی دانشجویان.

9. انجام اقدامات مربوط به انتخاب، سفارش، تحویل، نگهداری ، پخت و توزیع مواد غذایی.

10. رسیدگی به بهداشت مواد غذایی و بهداشت محیط خوابگاههای دانشجویی.

11. بازدیدهای مستمر از خوابگاههای دانشجویی و سلف سرویسها، به منظور رفع مشکلات و نارسایی های موجود.

12. تلاش در جهت ارتقاء سطح معلومات کارکنان حوزه مدیریت دانشجویی به منظور برخورد متناسب با مسائل و مشکلات دانشجویی .

13. تلاش در جهت توسعه خدمات رفاهی دانشجویان در خوابگاهها و سلف سرویس های دانشجویی.

14. استفاده از تجارب ارزشمند سایر دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی در زمینه خدمات رفاهی دانشجویان.