مدیر دانشجویی

دکتر غلامرضا زند

مدیر دانشجویی واحد

 

مدیریت امور دانشجویی یکی از مدیریت های زیر مجموعه حوزه معاونت دانشجویی واحد می باشد که وظیفه برنامه ریزی، نظارت و پیگیری امور معیشتی و رفاهی دانشجویان را بر عهده دارد. احترام به شخصیت دانشجویان و تکریم انسانی آنها، اهمیت دادن به ویژگی های قومی، فرهنگی، فردی و شخصیتی، ایجاد تعامل و تشریک مساعی با دانشجویان در رفع مشکلات رفاهی و معیشتی همواره در سرلوحه فعالیت های این مدیریت قرار دارد.

 

شرح وظایف مدیریت دانشجویی

1. برنامه ریزی در خصوص مسائل رفاهی و امور تغذیه دانشجویان.

2. اجرای دقیق قوانین، آئین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی.

3. پرداخت وام های تحصیلی، مسکن، ضروری، ازدواج، شهریه تحصیلی ، ودیعه مسکن به دانشجویان واجد شرایط.

4. اعطای تسهیلات رفاهی و امکانات کمک آموزشی مصوب به دانشجویان واجد شرایط.

5. انجام امور مربوط به باز پرداخت وامها و تسویه حساب تسهیلات رفاهی دانشجویان.

6. انعقاد قراردادهای بیمه خدمات درمانی و بیمه حوادث دانشجویان.

7. انعکاس نظارت و پیشنهادات دانشجویان به مقامات مسئول دانشگاه .

8. نظارت بر انجام امور مشاوره و ارائه راهنمائیهای لازم در زمینه های تحصیلی ،شغلی و شخصی به دانشجویان .

9. برنامه ریزی جهت به کار گیری دانشجویان در امور مختلف .

10. مشارکت در اجرای برنامه های فرهنگی، ورزشی و فعالیتهای فوق برنامه دانشجویی.

11. نظارت و کنترل برنامه سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی.

12. تهیه و تنظیم برنامه های غذای هفتگی،‌ماهانه و فصلی دانشجویان.

13. انجام اقدامات مربوط به انتخاب، سفارش، تحویل، نگهداری ، پخت و توزیع مواد غذایی.

14. رسیدگی به بهداشت مواد غذایی و بهداشت محیط های دانشجویی.

15. بازدیدهای مستمر از سلف سرویسها، به منظور رفع مشکلات و نارسایی های موجود.

16. تلاش در جهت ارتقاء سطح معلومات کارکنان حوزه مدیریت دانشجویی به منظور برخورد متناسب با مسائل و مشکلات دانشجویی .

17. بررسی نیازهای پرسنلی ،تدارکاتی و تجهیزاتی واحدهای تابعه و انعکاس به مراجع ذیربط دانشگاه و یا سایر مراجع .

18. استفاده از تجارب ارزشمند سایر دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی در زمینه خدمات رفاهی دانشجویان.

19. نظارت و هماهنگی در کلیه امور دانشجویی دانشکده ها و گروههای آموزشی .

20. تنظیم برنامه های لازم جهت برقراری ارتباط مناسب بین اساتید و دانشجویان .

21.نظارت و پیگیری امور مربوط به دانشجویان مشمول ( درخواست و لغو معافیت های تحصیلی ، در خواستهای سنوات  و ....)

22.نظارت بر فعالیت مرکز مشاوره و بهداشت روان

23. پیگیری مربوط به امور نقل و انتقالات دانشجویی

24. نظارت و پیگیری  امور مربوط به کمیته انضباطی دانشجویی

25.  انجام سایر امور محوله از سوی مام مافوق .