دفتر امور حقوقی

 

اصغر زنجانچی 

مدیر حقوقی واحد 

خلاصه شرح وظا یف واحد زیر مجموعه

  انجام امور حقوقی دانشگاه،

نظارت بر تنظیم و انعقاد قراردادها و اسناد مناقصات و مزایده ها،

تنظیم لوایح، دادخواست ها و شکایات و دفاعیات واحد  ،

اقامه دعوی و دفاع از دعاوی در نزد مراجع قضایی از سوی واحد و انجام حمایت قضایی از کارکنان ،

ارائه مشاوره در زمینه مسائل حقوقی به مسئولین واحد