رئیس واحد

نام و نام خانوادگی :

دکتر محمود رضا اسفندیار

مسئولیت:

سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر