رئیس واحد

نام و نام خانوادگی :

دکتر حامد زارعی

مسئولیت:

سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر 


سوابق اجرایی، آموزشی  و فرهنگی

 • عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی(مدرک دکتری عمومی دامپزشکی-دکتری تخصصی فیزیولوژی)
 • سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر از (99/11/1 ادامه دارد)
 • سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا و قرچک از( 97/3/30 تا 99/11/1 )
 • مدیر گروه تخصصی فیزیولوژی دامپزشکی مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی)از سال ۹۴ تا ۹۸)
 • عضو کمیته بازنگری علوم پایه فرهنگستان علوم پزشکی کشور
 • عضو زیرگروه شناخت و رفتار فرهنگستان علوم پزشکی کشور
 • رئیس کمیته مصاحبه آزمون دکتری تخصصی سال (94 تا 98) در زمینه فیزیولوژی
 • طراح و رئیس گروه ارزیابی سؤالات آزمون کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی رشته فیزیولوژی دامپزشکی (سال 94 تا 95)
 •  عضو گروه ارزیابی و انتخاب سؤال آزمون جامع پیش درمانگاهی دکتری عمومی و بورد تخصصی دامپزشکی (سال 93 تا 98)
 • رتبه اول آزمون جامع فیزیولوژی دامپزشکی در سال 1388
 • استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار در سال 1395
 • مدیر گزینش دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان (۹۳ تا۹۵)
 • مدیر گزینش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال(۹۵ تا ۹۷)
 • عضو و مسئول کارگروه بررسی صلاحیت عمومی هیات اجرایی جذب هیات علمی استان سمنان
 • عضو کارگروه بررسی صلاحیت عمومی هیات اجرایی جذب هیات علمی استان تهران
 • عضو کارگروه بدوی بررسی صلاحیت عمومی هیات مرکزی جذب دانشگاه آزاد اسلامی
 • مدیرمسئول و مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری چند منظوره فرهنگ پژوهان هنرپرور
 • عضو کارگروه بررسی صلاحیت علمی(گروه دامپزشکی) هیأت اجرایی جذب هیأت علمی استان سمنان
 • عضو شورای پژوهشی و برنامه ریزی و ارزیابی واحد گرمسار
 • عضو کمیته مالی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران
 • رئیس کمیته منتخب دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا و قرچک و واحد اسلامشهر
 • عضو هیات امنا و هیات مدیره مرکز نیکوکاری شهید شهریاری بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی
 • عضو سازمان بسیج اساتید
 • عضو اصلی شورای فرهنگ عمومی و کمیسیون های تخصصی دانشجویی، جوانان، شورای امر به معروف و نهی از منکر فرمانداری و شورای اداری شهرستان های ورامین، قرچک ، پیشوا و اسلامشهر
 • عضو و نماینده ستاد اربعین دانشگاه آزاد اسلامی کربلای معلی سال 98
 • مدیر اجرایی برگزاری دوره های آموزش شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران سال 96
 • مسؤل و مجری راه اندازی، راهبری و پشتیبانی برنامه علمی غذا و امنیت غذایی دانشگاه آزاد اسلامی(واحد ورامین)
 • استاد راهنما و مشاور بیش از چهل رساله و پایان نامه دکتری تخصصی، دکتری حرفه ای و کارشناسی ارشد

مقالات علمی تحقیقاتی

 • - Effect of citric acid on the electrocardiographic parameters of broiler chickens exposing pulmonary hypertension due to high altitude. Acta veterinary hungarica  journal,
 • 57 (2): 229–238. (2009)-ISI(WOS)
 • - Analysis of Electrocardiographic Parameters in Helmeted Guinea Fowl
 •  (Numida meleagris).Journal of Avian Medicine and Surgery,25(1):8–13.( 2011)- ISI(WOS)
 • -Acetic acid modulates the induction of Pulmonary Hypertension in Broiler Chickens: Based on Electrocardiographic Parameters.Turkish journal of veterinary & animal Sciences, 35(1): 143-148.(2011)- ISI(WOS)
 • -Electrocardiogram Analysis of The Normal Unanaesthetized Green Peafowl
 •  (Pavo Muticus). zoo biology journal,29 : 1–8 (2010)- ISI(WOS)
 • - Effect of Ascorbic acid on the Electrocardiographic Parameters of Broiler Chickens exposing Pulmonary Hypertension due to High Altitude(Nigerian veterinary journal-2008)
 • -Increasing of Caspase-1 mRNA in the Lung and Heart of Hyperthyroid Broiler Chickens,Journal of Animal and Veterinary Advances,10(22):3010-3013(2011)- ISI(WOS)
 • -Caspase (1, 2 and 3) gene expression is enhanced in the Heart and lung of 2 chickens with pulmonary hypertension (ascites) Parameters,Turkish journal of veterinary & animal Sciences, 38: 133-137. (2014)- ISI(WOS)
 • - A comparative study of genotoxicity and oxidative stress before and after using lemon balm and cinnamon in subjects exposed to Nickel Welding Fumes.Journal of Paramedical Sciences. Vol.5, No.4(2014)
 • -Electrocardiogram Analysis Of The Golden(Chrysolophus Pictus) And Silver (Lophura
 • Nycthemera) Pheasants. Journal of Zoo and Wildlife Medicine, 49(4): 881–886( 2018)- ISI(WOS)
 • -Nrf1 and Nrf2 Knockdown Effect in Anxiety-related Behavior and Mitochondrial Function.Archives of Advances in Biosciences,10(4) (2019)
 • -Effect of Shirazi thyme on oxidant status and absorptive surface area of the intestine in cold-induced pulmonary hypertensive broiler chickens,Veterinary Research Forum11 (4) 371 – 376(2020)- ISI(WOS)
 • -Garlic powder attenuates pulmonary hypertension in broiler chickens: an electrocardiographic-based study. acceptance for publication in the J Hellenic Vet Med Soc, Athens, 4 March 2021- ISI(WOS)
 • -Natural antioxidants improve pulmonary hypertension syndrome and change blood profile in broiler chicken-under press
   
 • -effect of lasalocid, diclazuril, probiotic and synbiotic on histomorphological changes of small intestine induced by E. tenella- under press
   
 • -Vitamin E contributes to the downregulation of caspase-1, -2 and -3 gene expression in broiler chickens with pulmonary hypertension- under press
   
 • -Type1 and 3 fimbriae phenotype and genotype as suitable markers for uropathogenic bacterial pathogenesis via attachment, cell surface hydrophobicity, and biofilm formation in catheter-associated urinary tract infections (CAUTIs)- under press
   
 • - Hydroxyurea Attenuates residual Lead in the pectoral and quadrate muscles of Pekin Ducks exposing lead nitrate poisoning (4thInternational Veterinary Poultry Congress February 16-17 2014, Tehran – Iran)
 • - Effect of  D- Penicillamine on electrocardiographic parameters of pekin ducks exposing lead nitrate poisoning (4thInternational Veterinary Poultry Congress February 16-17 2014, Tehran – Iran)
 • -Effect of dietary garlic powder on electrocardiographic parameters of  broiler chickens with pulmonary hypertension syndrome via T3 experimental method. (4thInternational Veterinary Poultry Congress February 16-17 2014, Tehran – Iran)
 • - Vitamin E Attenuates pulmonary hypertension Syndrome in broiler chickens: based on electrocardiographic parameters(4thInternational Veterinary Poultry Congress February 16-17 2014, Tehran – Iran)
 • - Effect of  D-Penicillamine on residual Lead in the pectoral and quadrate muscles of Pekin Ducks exposing lead poisoning (4thInternational Veterinary Poultry Congress February 16-17 2014, Tehran – Iran)
 • - silymarin (Silybum marianum) modulates cardiovascular aberrations in pekin ducks due to lead poisoning: based on electrocardiographic parameters (4thInternational Veterinary Poultry Congress February 16-17 2014, Tehran – Iran)

 • بررسی تاثیر پروبیوتیک بر نسبت هتروفیل به لنفوسیت وشدت پراکسیداسیون لیپیدی سرم جوجه های گوشتی مبتلا به سندرم هایپرتانسیون ریوی (میکروبیولوژی دامپزشکی- علمی پژوهشی وزارت علوم-1393)

 • بررسی عملکرد رشد و تغییرات مورفولوژیکی پرزهای روده در جوجه های گوشتی مبتلا به کوکسیدیوز متعاقب استفاده از پروبیوتیک ها در مقایسه با سالینومایسین(میکروبیولوژی دامپزشکی- علمی پژوهشی وزارت علوم-1393)

 • اثر ویتامین C بر میزان آپوپتوزیس از طریق اندازه گیری بیان ژن caspase (1) در قلب وریه جوجه های گوشتی مبتلا به سندرم هایپرتانسیون ریوی(فصلنامه زیست شناسی تکوینی ،علمی پژوهشی وزارت علوم-1395)

 • تعیین جنسیت پیش از تولد جنین در اسب با استفاده از DNA آزاد جنینی موجود در خون مادیان آبستن(نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران-علمی پژوهشی وزارت علوم-1397)

 • بررسی تاثیر سطوح مختلف شمارش سلولهای سوماتیک شیر گاو و آنزیم لیپاز بر ترکیب اسیدهای چرب آزاد و ویژگیهای حسی پنیر سفید آب نمکی(میکروب شناسی مواد غذایی- علمی پژوهشی وزارت علوم-1399)

 • مقایسه اثرات تجویز خوراکی دی پنیسیلامین و عصاره الکلی گیاه خار مریم بر میزان سرب عضالت سینه و ران اردک نژاد Pekin(فصلنامه محیط زیست جانوری- علمی پژوهشی وزارت علوم-1399)

 • بررسی اثر دیکلازوریل بر عملکرد رشد در جوجه های گوشتی آلوده به آیمریا تنلا(فصلنامه دانش زیستی ایران- علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی-1398)

 • بررسی اثر پودر سیر بر تغییرات مورفولوژیکی پرزهای روده در جوجه های گوشتی مبتلا به آیمریا تنلا(فصلنامه محیط زیست جانوری- علمی پژوهشی وزارت علوم-1399)

 • اثر سوند گذاری بر شیوع عفونت های ادراری(فصلنامه دانش زیستی ایران- علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی-1399)

 • بررسی اثر سین بیوتیک بر کاهش استرس اکسیداتیو در جوجه های گوشتی مبتلا به سندرم هایپرتانسیون ریوی( پذیرش در فصلنامه زیست شناسی جانوری-علمی پژوهشی وزارت علوم-1399)

 • اثرتجویزخوراکی عصاره گیاه خار مریم (سیلی مارین) بر فراسنجه های الکتروکاردیوگرام در اردکهای نژاد پکین مسموم شده با نیترات سرب(پذیرش درفصلنامه محیط زیست جانوری- علمی پژوهشی وزارت علوم-1399)