مدیر اداری

علی آحادی

مدیر اداری واحد

مدیریت  اداری واحد اسلامشهر در حال حاضر با دارا بودن ادارات و قسمتهای مختلفی همچون : کارگزینی ، دبیرخانه مرکزی ، تدارکات ، انبار ، نقلیه ، خدمات ، انتظامات ، دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی و انتشارات با بیش از 100 نفر نیرو مشغول ارائه خدمات به پرسنل ، اساتید و دانشجویان محترم می باشد از جمله اموری که توسط دفتر مدیر امور اداری واحد صورت می گیرد عبارتند از :

1- نظارت و کنترل بر عملکرد قسمتهای تابعه و دریافت گزارش ماهانه

2- برگزاری جلسات مختلف کاری در راستای دستورالعمل های موجود از جمله : کمیته راهبردی نیروی انسانی و   انتصاب – جلسه کمیته انضباطی کارکنان و .......

3- بررسی و طراحی وضعیت چارت سازمانی واحد با توجه به نیروی انسانی مورد نیاز قسمتها و حوزه ها

4- جمع آوری و ارسال امتیازات واحد در راستای ارتقاء درجه و امتیاز واحد

5- انجام امور رفاهی و بیمه ای از جمله : مازاد درمانی ، عمر ، ابنیه و ساختمانها ، وسایل نقلیه و مسئولیت مدنی کارفرما در این قسمت جهت آشنایی شما عزیزان با ادارات و قسمتهای مختلف بخش اداری به اختصار به گوشه ای از وظایف و روند انجام امور جاری آنان اشاره خواهیم داشت .