مدیر آموزش

 

دکبر علیرضا فرزانه

مدیر آموزش واحد

شرح وظایف مدیر آموزش :

1- نظارت بر ثبت نام و انتخاب  واحد دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه. 

2- رسیدگی به برنامه های آموزشی دانشگاه و اظهار نظر در مورد تغییر یا توسعه آنها.

3- مطالعه و اتخاذ تصمیم در مسائل آموزشی دانشجویان از لحاظ پیشرفتهای علمی، عملی آنان.

4- نظارت بر صدور گواهینامه پایان تحصیلات و ریز نمرات و تأئیدیه مدارک تحصیلی.

5- برقراری ارتباط با سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزشی در داخل یا خارج از کشور به منظور مبادلات دانشجوئی و آموزشی.