مناقصه ها و مزایده ها

در حال حاضر در واحد مناقصه ای در دست برگزاری نمی باشد