معرفی رشته های تحصیلی توسط مدیران گروههای آموزشی

دانشجویان عزیز می توانید از این صفحه فایل تصویری مربوط به  توضیحات رشته های تحصیلی را که  توسط مدیران گروههای آموزشی مربوطه ضبط شده است  با توجه به جدول راهنمای زیر دانلود نمایید .

دانلود فایلهای تصویری :

آقای دکتر ترکیان آقای دکتر اکبر باقری آقای دکتر سیف الدینی آقای دکتر کرمی آقای دکتر نراقی  آقای دکتر میلانی
آقای دکتر کیومرثی آقای دکتر کاظمی آقای دکتربرزگر      
خانم دکتر صف آراء خانم دکتر هوشمند خانم دکتر فتوحی خانم دکتر طوسی    

جدول راهنما :