دروس حذفی

دروس حذفی برخی از  دانشجویان در نیمسال دوم  98- 99 به دلیل عدم رعایت مقررات آموزشی

 

دانشکده فنی و مهندسی                دانشکده علوم پایه        دانشکده علوم تربیتی             دانشکده علوم انسانی