اطلاعیه های ثبت نام دانشجویان جدیدالورود

 

                                                                        جهت ورود مستقیم به صفحه آپلود مدارک و ثبت نام اینترنتی  کلیک نمایید

 

دانلود ویژه نامه دکتری تخصصی

دانلود ویژه نامه کارشناسی ارشد

دانلود ویژه نامه کارشناسی پیوسته با آزمون

دانلود ویژه نامه کارشناسی پیوسته بدون آزمون

دانلود ویژه نامه کارشناسی ناپیوسته

دانلود ویژه نامه کارشناسی بدون آزمون  پیوسته98

دانلود راهنمای ثبت نام اینترنتی

 

دانلود اطلاعیه استفاده از تسهیلات شهریه

دانلود ویژه نامه کارشناسی پیوسته با آزمون

دانلود راهنمای ثبت نام اینترنتی

دانلود ویژه نامه   کارشناسی ناپیوسته

دانلود ویژه نامه  کاردانی

دانلود راهنمای ثبت نام اینترنتی کارشناسی - کاردانی

دانلود ویژه نامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد98

راهنمای ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد

دانلود ویژه نامه دکتری تخصصی 98

مراحل ثبت نام دانشجویان دوره دکتری

 

ویژه پذیرفته شدگان جدیدالورود :   مراحل انجام ثبت نام اینترنتی