اخبار - آرشیو

مراسم گرامیداشت شعر آیینی

مراسم گرامیداشت شعر آیینی

رئیس واحد اسلامشهر: در میان تاریخ وسیع شعر و شاعری؛ تنها اشعاری که به ارزشهای عمیق انسانی پیوند خورده اند؛ ماندگار و جاودان خواهند بود.